پولیس کابل از بازداشت یگ گروه ۷ نفری دزدان حرفه‌یی در شهر کابل خبر داده‌است.

بازداشت گروه ۷ نفری دزدان حرفه‌یی در کابل

هفته‌نامه اوگل: پولیس کابل از بازداشت یگ گروه ۷ نفری دزدان حرفه‌یی در شهر کابل خبر داده‌است.
پولیس کابل با نشر خبرنامه‌ای گفته است که یک گروه ۷ نفری سارقین حرفه‌یی که از چندی به این طرف در مربوطات نواحی دوازدهم، شانزدهم و هشتم شهر کابل به دزدی‌های مسلحانه دست می‌زدند، توسط پولیس بازداشت شده‌است.
در خبرنامه‌ی پولیس کابل آمده است که این دزدان با استفاده از تهدید اسلحه، به دزدی پول، تلفن و اجناس قیمتی شهریان کابل می‌پرداختند.
این سارقان مسلح دیروز یک‌شنبه، ۳ قوس، در پی یک عملیات پولیس حوزه‌ی دوازدهم امنیتی شهر کابل، از مربوطات این حوزه بازداشت شده‌اند

 :)