محمد داوود امین قومندان امینه سابق کابل شب گذشته در یک حمله افراد مسلح ناشناس زخمی شد.

زخمی شدن قومندان امنیه سابق کابل در حمله افراد مسلح

محمد داوود امین قومندان امینه سابق کابل شب گذشته در یک حمله افراد مسلح ناشناس زخمی شد.

نصرت رحیمی سخنگوی  وزارت امور داخله می گوید که آقای امین حوالی ساعت هشت شب هنگامی که به سوی خانه خود در منطقه شاه شهید در حرکت بود، مورد حمله قرار گرفتند.

سخنگوی وزارت داخله می گوید که آقای امین از ناحیه پا زخمی شده وتحقیقات در زمنیه جریان دارد.

مسولیت این حمله را تا هنوز کدام کسی ویا گروهی به دوش نگرفتند

 :)